Skip to content


Dove podmienky použitia


1. Spôsobilosť na členstvo 

Digitálne členstvo Dove je určené pre osoby staršie ako 13 rokov. Ako člen budete dodržiavať tieto Zásady správania a ponesiete zodpovednosť za všetky aktivity a obsah, ktoré zverejníte. 

2. Zakázané použitie

Porušenia Zásad správania môžu viesť k zabráneniu prístupu k službám alebo zmazaniu obsahu bez predchádzajúceho upozornenia. 

3. Pri využívaní služby nebudete nahrávať alebo inak využívať akýkoľvek obsah, ktorý: 

podnecuje, propaguje či vyjadruje pornografiu, nahotu, obscénnosť, vulgárnosť, sprosté výrazy, nenávisť, bigotnosť, rasizmus či bezdôvodné násilie, 

prekrúca zdroj čohokoľvek, čo zverejníte, a to vrátane stvárnenia inej osoby či subjektu, 

poskytuje či vytvára odkazy na externé stránky, ktoré porušujú tieto Zásady správania, 

je určený na to, aby akýmkoľvek spôsobom ubližoval deťom či ich akokoľvek využíval, 

je určený na to, aby požadoval či zhromažďoval informácie, ktoré by mohli viesť k určeniu totožnosti akéhokoľvek dieťaťa (osoby mladšej ako 18 rokov), a to okrem iného vrátane: mena, e-mailovej adresy, adresy miesta bydliska, telefónneho čísla či názvu školy, kde dané dieťa chodí, 

narušuje súkromie osôb tým, že sa pokúša zbierať, zhromažďovať, ukladať či zverejňovať súkromné informácie či informácie, ktoré by mohli viesť k určeniu totožnosti, ako sú heslá, informácie o účtoch, čísla kreditných kariet, adresy či iné kontaktné informácie bez predchádzajúceho upozornenia týchto osôb a ich vedomého súhlasu, 

je nezákonný či porušuje akékoľvek miestne či štátne zákonné predpisy, ktoré platia v mieste vášho pobytu, a to okrem iného vrátane: detskej pornografie, nelegálnych drog, materiálu chráneného autorským právom a duševného vlastníctva, ktoré vám nepatrí, 

je určený na to, aby z akéhokoľvek dôvodu sledoval, ohováral, klamal, hanobil, diskriminoval či zastrašoval akúkoľvek osobu či skupinu osôb, alebo sa im vyhrážal či už na základe veku, pohlavia, zdravotného postihnutia, etnického pôvodu, sexuálnej orientácie, rasy či náboženského vyznania, alebo kohokoľvek vyzýval či podnecoval na to, aby tak urobil, 

sa usiluje o poškodenie či narušenie počítača iného používateľa alebo umožní ostatným nelegálne pristupovať k softvéru či obchádzať bezpečnostné opatrenia na webových stránkach alebo serveroch, a to okrem iného vrátane spamu, 

sa pokúša akýmkoľvek spôsobom vystupovať ako zamestnanec spoločnosti Unilever, jej zástupca, manažér, hostiteľ, iný používateľ alebo akákoľvek iná osoba. 

4. Ukončenie a zrušenie 

Spoločnosť Unilever si vyhradzuje právo výhradne podľa svojho uváženia kontrolovať a odstrániť služby a obsah vytvorené používateľom, a to bez upozornenia, a ďalej potom mazať príspevky, ktoré považuje za nevhodné, a zakázať prístup používateľom, ktorých považuje za nevhodných. 

5. Práva a povinnosti 

Nabádame našich členov, aby nezdieľali informácie, ktoré by ostatní mohli použiť na to, aby im ublížili. Rodičom potom kladieme na srdce, aby boli oboznámení s obsahom zverejňovaným ich deťmi a prostredníctvom ich aktivít, aby zachovali ich bezpečí na sieti. 

Spoločnosť Unilever nenesie zodpovednosť za obsah či aktivitu akéhokoľvek prihlásenia vytvoreného používateľom. Vy rozhodujete o tom, čo si prezeráte, a či interagujete s ostatnými. My vám odporúčame riadiť sa svojím úsudkom. 

Spoločnosť Unilever si vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upozornenia doplniť či pozmeniť svoje Zásady správania a vyzýva vás, aby ste tieto zásady pravidelne kontrolovali a uistili sa, že konáte v súlade s nimi. 

Ďakujeme, že ste sa stali súčasťou Dove Digital a že dodržiavate naše Zásady správania!