Skip to content


Právne vyhlásenie

PRÁVNE DOJEDNANIE – TOTO DOJEDNANIE SI POZORNE PREČÍTAJTE PREDTÝM, NEŽ ZAČNETE POUŽÍVAŤ TIETO STRÁNKY. TÝMTO DOJEDNANÍM SA RIADI VŠETKO VAŠE POUŽÍVANIE TÝCHTO STRÁNOK A VŠETKY MATERIÁLY, KTORÉ SÚ OBSIAHNUTÉ NA TÝCHTO STRÁNKACH. 

Všeobecne 

Tieto webové stránky (okrem stránok v odkazoch) spravuje spoločnosť: 

Unilever UK Limited 

Registrovaná v Anglicku a Walese pod č. 334527 

Sídlo: Springfield Drive, Leatherhead, Surrey KT22 7GR, UK 

 

 

Unilever Ireland 

Registrovaná v Írskej republike pod č. 8626 

Sídlo: 20 Riverwalk, National Digital Park, Citywest Business Campus, Dublin 24, Ireland 

(spolu ďalej len „Unilever“) 

 

Pre osoby žijúce v Spojenom kráľovstve 

Na tieto stránky možno vstúpiť z rôznych krajín sveta. V každé z týchto krajín platia zákony, ktoré sa môžu líšiť od zákonov platných v Spojenom kráľovstve. Prístupom na tieto stránky ako vy, tak my vyjadrujeme svoj súhlas s tým, že všetky záležitosti vyplývajúce z použitia týchto stránok alebo ich obsahu alebo súvisiace s použitím týchto stránok a ich obsahu sa budú riadiť zákonmi Anglicka a Walesu, pokiaľ výslovne neuvedieme, že určitá časť týchto stránok podlieha zákonom inej krajiny. Ďalej súhlasíte s tým, že pokiaľ nebude z našej strany výslovne uvedené inak, tieto záležitosti budú spadať do bezvýhradnej jurisdikcie súdov v Anglicku a Walese. 

Pre osoby žijúce v Írskej republike

Na tieto stránky možno vstúpiť z rôznych krajín sveta. V každé z týchto krajín platia zákony, ktoré sa môžu líšiť od zákonov platných v Írskej republike. Prístupom na tieto stránky ako vy, tak my vyjadrujeme svoj súhlas s tým, že všetky záležitosti vyplývajúce z použitia týchto stránok alebo ich obsahu alebo súvisiace s použitím týchto stránok a ich obsahu sa budú riadiť zákonmi Írskej republiky, pokiaľ výslovne neuvedieme, že určitá časť týchto stránok podlieha zákonom inej krajiny. Ďalej súhlasíte s tým, že pokiaľ nebude z našej strany výslovne uvedené inak, tieto záležitosti budú spadať do bezvýhradnej jurisdikcie súdov v Írskej republike. 

Použitie

Tieto webové stránky sú určené len pre osoby žijúce v Spojenom kráľovstve a Írskej republike a informácie týkajúce sa výrobkov, služieb a reklamných akcií sa týkajú len týchto krajín. 

Neposkytuje sa žiadne vyhlásenie či záruka, že materiály obsiahnuté na týchto stránkach sú vhodné či relevantné pre akúkoľvek inú krajinu, alebo že sú v takejto krajine k dispozícii. 

Ľuďom žijúcim v iných krajinách odporúčame navštíviť stránky spoločnosti Unilever PLC/N.V. http://www.unilever.com 

Copyright 

Copyright © 2009 Unilever. Všetky práva vyhradené. Všetky autorské práva a práva týkajúce sa iného duševného vlastníctva vo všetkých textoch, obrázkoch, zvukoch, softvéri a ďalších materiáloch na týchto webových stránkach sú majetkom spoločnosti Unilever alebo jej dcérskych spoločností, alebo boli na tieto stránky umiestnené so súhlasom ich právoplatných vlastníkov. Odkazy na prepojené osoby alebo dcérske spoločnosti zahŕňajú všetkých členov skupiny Unilever Group. 

Máte povolenie prezerať si tieto stránky a reprodukovať ich časti prostredníctvom tlače, preberania na disk a distribúcie iným osobám, avšak vždy len na informačné účely a za predpokladu, že na všetkých reprodukciách bude uvedené vyhlásenie o autorských právach. Žiadnu reprodukovanú časť týchto stránok nemožno predávať alebo distribuovať na účely obchodného zisku, ani ju nemožno upravovať alebo začleňovať do iného diela, publikácie alebo stránky, či už v tlačenej podobe alebo v elektronickom formáte, vrátane zverejňovania na inej webovej stránke.  Akákoľvek iná licencia alebo právo nie sú udelené. 

Obchodné značky

Všetky obchodné značky zobrazené na týchto stránkach sa buď vlastnia, alebo používajú pod licenciou spoločnosti Unilever a jej dcérskych spoločností. Neoprávnené použitie akejkoľvek obchodnej značky na týchto stránkach je prísne zakázané. 

Dostupnosť produktov

Odkaz na akýkoľvek produkt či služby alebo zmienka o nich na týchto stránkach nepredstavujú ponuku na predaj alebo dodanie tohto produktu či služby. Pred nákupom akéhokoľvek produktu či služby je vhodné vyhľadať si konkrétne odporúčanie týkajúce sa dostupnosti či vhodnosti akéhokoľvek takéhoto produktu či služby. 

Prihlásenie

Spoločnosť Unilever zachováva zásadu nikdy neprijímať nevyžiadané návrhy na zlepšenie produktov, nápady na nové produkty alebo marketingové nápady, ktoré prichádzajú zvonku. Všetky nevyžiadané návrhy či informácie, ktoré nám zašlete (vrátane receptov), sa budú považovať za nechránené zákonom a verejné, a stanú sa bez náhrady majetkom spoločnosti Unilever, pre ktorú bude tento majetok slúžiť na výhradné použitie úplne podľa jej vlastného uváženia. 

Obsah stránok 

Informácie boli na tieto stránky zaradené v dobrej viere, ale slúžia len na všeobecné informačné účely. Nemožno sa na ne spoliehať na žiadne konkrétne účely a spoločnosť Unilever neposkytuje žiadnu záruku, pokiaľ ide o ich presnosť a úplnosť. Žiadna z informácií obsiahnutých na týchto webových stránkach nie je výzvou na investíciu do ktorejkoľvek členskej spoločnosti skupiny Unilever Group, ani by sa nemala použiť ako základ na prijatie investičného rozhodnutia. Ani Unilever, ani žiadna jej dcérska spoločnosť alebo ich vedúci pracovníci, zamestnanci či zástupcovia neponesú zodpovednosť za žiadne straty, škody alebo výdavky (okrem iného vrátane uniknutého zisku a nepriamych, náhodných alebo následných strát) vzniknuté v dôsledku prístupu na tieto stránky alebo ich používania. Vyhradzujeme si právo vykonávať na týchto stránkach akékoľvek zmeny alebo opravy bez predchádzajúceho oznámenia, a to kedykoľvek to uznáme za vhodné. 

Odkazy na iné stránky 

Na rôznych miestach na týchto stránkach vám môžu byť ponúkané automatické odkazy na iné stránky na internete, ktoré sú relevantné pre určitý aspekt týchto stránok. Táto skutočnosť však automaticky neznamená, že je spoločnosť Unilever akokoľvek spojená s týmito ostatnými stránkami či ich majiteľmi. Zámerom spoločnosti je umožniť vám nájsť tieto odkazované stránky, avšak ani Unilever, ani jej dcérske spoločnosti, ani ich vedúci pracovníci, zamestnanci či zástupcovia nenesú žiadnu zodpovednosť za tieto iné stránky alebo za informácie, ktoré sú na nich obsiahnuté a ktoré neboli overené alebo schválené spoločnosťou Unilever alebo jej dcérskymi spoločnosťami. Ak kedykoľvek zistíte, že ste sa dostali na inú stránku, na tieto stránky sa môžete vrátiť tak, že kliknete na šípku „späť“ alebo zadáte ich webovú adresu: www.dove.co.uk.