Νιώθω Αυτοπεποίθηση – εκπαιδευτικά βίντεο για εκπαιδευτικούς

                

Εισαγωγή στην αυτοπεποίθηση για το σώμα

DSEP - Introduction to body confidence

Σχέδιο μαθήματος και υλικό εργαστηρίου

DSEP - Workshop lesson plan & material

Επισκόπηση περιεχομένου εργαστηρίου

DSEP - Workshop content overview

Πώς να δημιουργήσετε το σωστό περιβάλλον

DSEP - How to create the right environment

Πότε να προσαρμόσετε το σχέδιο μαθήματος

DSEP - When to adapt the lesson plan

Συμβουλές για δύσκολες ερωτήσεις

DSEP - Tips for challenging questions