Skip to content

Juridische disclaimer

WETTELIJKE MEDEDELING – LEES DEZE MEDEDELING ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DE WEBSITE GEBRUIKT. HIERIN WORDT UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE EN HET OP DE WEBSITE AANWEZIGE MATERIAAL BESCHREVEN. 

 

Algemeen 

Deze website (exclusief gekoppelde websites) wordt beheerd door: 

Unilever UK Limited 

Geregistreerd in Engeland en Wales, nr.: 334527 

Statutair gevestigd te: Springfield Drive, Leatherhead, Surrey KT22 7GR, Verenigd Koninkrijk 

 

en 

 

Unilever Ireland 

Geregistreerd in Ierland, nr: 8625 

Statutair gevestigd te: 20 Riverwalk, National Digital Park, Citywest Business Campus, Dublin 24, Ierland 

(hierna gezamenlijk te noemen: 'Unilever') 

 

Voor inwoners van het Verenigd Koninkrijk 

 

De website kan vanuit verschillende andere landen rondom de wereld worden geopend. Op elk van deze plaatsen gelden wetten die mogelijk verschillen van de wetten in het Verenigd Koninkrijk. Door uw toegang tot de website gaan zowel u als wij ermee akkoord dat de wetten van Engeland en Wales van toepassing zijn op alle zaken die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik en de inhoud van deze website, tenzij aangegeven is dat de wet van een ander land van toepassing is op bepaalde elementen van de website. U gaat er ook mee akkoord dat, tenzij wij anderszins specificeren, de rechtbanken van Engeland en Wales de niet-exclusieve jurisdictie hebben met betrekking tot dergelijke zaken. 

 

Voor inwoners van Ierland 

 

De website kan vanuit verschillende andere landen rondom de wereld worden geopend. Op elk van deze plaatsen gelden wetten die mogelijk verschillen van de wetten in Ierland. Door uw toegang tot de website gaan zowel u als wij ermee akkoord dat de wetten van Ierland van toepassing zijn op alle zaken die voortkomen uit of verband houden met het gebruik en de inhoud van deze website, tenzij aangegeven is dat de wet van een ander land van toepassing is op bepaalde elementen van de website. U gaat er ook mee akkoord dat, tenzij wij anderszins specificeren, de rechtbanken van Ierland de niet-exclusieve jurisdictie hebben met betrekking tot dergelijke zaken. 

 

Toepasselijkheid 

Deze website is uitsluitend ontworpen voor personen in het Verenigd Koninkrijk en de Republiek Ierland en informatie met betrekking tot producten, diensten en promoties is uitsluitend van toepassing op die landen. 

Er worden geen voorstellingen of garanties gegeven dat de materialen op de website geschikt zijn voor, beschikbaar zijn in of relevant zijn voor andere locaties. 

Personen in andere landen worden verwezen naar de website van Unilever PLC/N.V., http://www.unilever.com 

 

Copyright 

Copyright © 2022 Unilever. Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten in alle tekst, afbeeldingen, geluiden, software en andere materialen op deze website zijn het eigendom van Unilever en haar aangesloten maatschappijen of worden opgenomen met toestemming van de relevante eigenaar. Verwijzingen naar aangesloten personen of aangesloten maatschappijen hebben betrekking op alle leden van de Unilever-groep. 

Het is u toegestaan door deze website te bladeren en uittreksels te reproduceren door middel van afdrukken, downloaden naar een harde schijf en distributie naar andere mensen, maar in alle gevallen uitsluitend voor informatieve doeleinden en onder voorbehoud dat de bovenstaande kennisgeving over het auteursrecht in al dit soort reproducties wordt opgenomen. Geen enkele reproductie of deel van de website mag worden verkocht of gedistribueerd voor commercieel winstbejag, of worden gewijzigd of opgenomen in enig ander werk of een andere publicatie, hetzij als hardcopy of in elektronisch formaat, met inbegrip van opname door een andere website. Er wordt geen enkele andere licentie of recht toegewezen. 

 

Handelsmerken 

Alle handelsmerken die op deze website worden weergegeven, zijn eigendom van of worden gebruikt onder licentie van Unilever en de aangesloten maatschappijen. Ongeautoriseerd gebruik van een handelsmerk op deze website is streng verboden. 

 

Beschikbaarheid van producten 

Verwijzing naar producten of diensten op deze website vertegenwoordigt geen aanbieding tot het verkopen of leveren van die producten of diensten. Voor aankoop dient specifiek advies met betrekking tot de beschikbaarheid en geschiktheid van een specifiek product of een specifieke dienst te worden ingewonnen. 

 

Inzendingen 

Het is het beleid van Unilever om geen ongevraagde suggesties voor productverbeteringen, nieuwe productideeën of marketingideeën van buiten het bedrijf te aanvaarden. Eventuele ongevraagde suggesties of informatie die u naar ons stuurt, inclusief recepten, worden behandeld als niet-eigendommen en niet-vertrouwelijke gegevens en gaan zonder compensatie over op het eigendom van Unilever, voor het exclusieve gebruik naar ons onbeperkte oordeel. 

 

Content 

De informatie op deze website is in goed vertrouwen opgenomen, maar is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Er mag niet op worden vertrouwd voor enig specifiek doeleinde en er wordt geen voorstelling of garantie gegeven over de nauwkeurigheid of volledigheid ervan. Geen enkele informatie op deze website mag worden opgevat als uitnodiging om te investeren in enig lid van de Unilever-groep, en mag niet worden gebruikt als basis voor een besluit over een investering. Noch Unilever, noch enige aangesloten maatschappij noch haar of hun functionarissen, werknemers of vertegenwoordigers kan aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies, schade of onkosten voortvloeiend uit enige toegang tot of gebruik van deze website of enige website die eraan wordt gekoppeld inclusief, maar niet beperkt tot, enige winstderving, indirecte, incidentele of gevolgschade. Wij behouden het recht voor om eventuele wijzigingen en correcties op deze website aan te brengen, zoals en wanneer wij dat relevant achten, en zonder voorafgaande kennisgeving. 

 

Gekoppelde websites 


Op verschillende punten op de website worden er mogelijk automatische links aangeboden naar andere websites die relevant zijn voor een specifiek aspect van deze website. Hiermee wordt niet aangegeven dat Unilever noodzakelijkerwijs geassocieerd kan worden met enige van deze andere websites of de eigenaren ervan. Hoewel het de bedoeling van het bedrijf is dat u deze andere websites interessant zult vinden, aanvaarden het bedrijf, de aangesloten maatschappijen, zijn of hun functionarissen, werknemers of vertegenwoordigers geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van welke aard dan ook voor deze andere websites of enige informatie op deze andere websites, welke niet door het bedrijf of de aangesloten maatschappijen is geverifieerd of wordt bekrachtigd. Als u op een willekeurig moment merkt dat u een andere website hebt geopend, kunt u naar deze website terugkeren door op de pijl 'Terug' te klikken of door het webadres www.dove.com in te voeren.