Skip to content

Právní prohlášení

PRÁVNÍ UJEDNÁNÍ – TOTO UJEDNÁNÍ SI PROSÍM, PEČLIVĚ PŘEČTĚTE DŘÍVE, NEŽ ZAČNETE TYTO STRÁNKY POUŽÍVAT. TÍMTO UJEDNÁNÍM SE ŘÍDÍ VEŠKERÉ VAŠE POUŽÍVÁNÍ TĚCHTO STRÁNEK A VŠECHNY MATERIÁLY NA TĚCHTO STRÁNKÁCH OBSAŽENÉ. 

Všeobecné 
Tyto webové stránky (vyjma stránek v odkazech) spravuje společnost: 

Unilever UK Limited 

Registrovaná v Anglii a Walesu pod č. 334527 

Sídlo: Springfield Drive, Leatherhead, Surrey KT22 7GR, UK 


Unilever Ireland
Registrována v Irské republice pod č. 8626 

Sídlo: 20 Riverwalk, National Digital Park, Citywest Business Campus, Dublin 24, Ireland 

(Dohromady dále označeny jako „Unilever“) 

Pro osoby žijící ve Spojeném království 
Na tyto stránky lze vstoupit z různých zemí světa. V každé z těchto zemí platí zákony, které se mohou lišit od zákonů platných ve Spojeném království. Přístupem na tyto stránky jak vy, tak my vyjadřujeme svůj souhlas s tím, že všechny záležitosti vzniknuvší z využití těchto stránek nebo jejich obsahu nebo s využitím těchto stránek a jejich obsahu související se budou řídit zákony Anglie a Walesu, pokud výslovně neuvedeme, že určitá část těchto stránek podléhá zákonům jiné země. Dále souhlasíte, že pokud nebude z naší strany výslovně uvedeno jinak, tyto záležitosti budou spadat do nevýhradní jurisdikce soudů v Anglii a Walesu. 

Pro osoby žijící v Irské republice
Na tyto stránky lze vstoupit z různých zemí světa. V každé z těchto zemí platí zákony, které se mohou lišit od zákonů platných v Irské republice. Přístupem na tyto stránky jak vy, tak my vyjadřujeme svůj souhlas s tím, že všechny záležitosti vzniknuvší z využití těchto stránek nebo jejich obsahu nebo s využitím těchto stránek a jejich obsahu související se budou řídit zákony Irské republiky, pokud výslovně neuvedeme, že určitá část těchto stránek podléhá zákonům jiné země. Dále souhlasíte, že pokud nebude z naší strany výslovně uvedeno jinak, tyto záležitosti budou spadat do nevýhradní jurisdikce soudů v Irské republice. 

Použití 
Tyto webové stránky jsou určeny pouze pro osoby žijící ve Spojeném království a Irské republice a informace týkající se výrobků, služeb a reklamních akcí se týkají pouze těchto zemí. Neposkytuje se žádné prohlášení či záruka, že materiály obsažené na těchto stránkách jsou vhodné či relevantní pro jakoukoliv jinou zemi, nebo že jsou v takové zemi k dispozici. Lidem žijícím v jiných zemích doporučujeme navštívit stránky společnosti Unilever PLC/N.V. http://www.unilever.com 

Copyright
Copyright © 2009 Unilever. Všechna práva vyhrazena. Veškerá autorská práva a práva týkající se jiného duševního vlastnictví ve všech textech, obrázcích, zvucích, softwaru a dalších materiálech na těchto webových stránkách jsou majetkem společnosti Unilever nebo jejích dceřiných společností, nebo byly na tyto stránky umístěny se svolením jejich právoplatných vlastníků. Odkazy na propojené osoby nebo dceřiné společnosti zahrnují všechny členy skupiny Unilever Group. 

Máte povolení prohlížet si tuto stránku a reprodukovat její části prostřednictvím tisku, stahování na disk a distribuce jiným osobám, vždy však pouze za informačními účely a jen za předpokladu, že na všech reprodukcích bude uvedeno prohlášení o autorských právech. Žádnou reprodukovanou část této stránky nelze prodávat nebo distribuovat za účelem obchodního zisku, ani ji nelze upravovat nebo začleňovat do jiného díla, publikace nebo stránky, ať už v tištěné podobě nebo v elektronickém formátu, včetně zveřejňovaní na jiné webové stránce.  Jakákoliv jiná licence nebo právo není uděleno. 

Obchodní značky
Všechny obchodní značky zobrazené na těchto stránkách jsou buď vlastněné nebo použité pod licencí společnosti Unilever a jejích dceřiných společností. Neoprávněné užití jakékoliv obchodní značky je na těchto stránkách přísně zakázáno. 

Dostupnost produktů
Odkaz na jakýkoliv produkt či služby nebo jejich zmínka na těchto stránkách nepředstavuje nabídku k prodeji nebo dodávce tohoto produktu či služby. Před nákupem jakéhokoliv produktu či služby je vhodné vyhledat si konkrétní doporučení týkající se dostupnosti či vhodnosti jakéhokoliv takového produktu či služby. 

Přihlášení
Společnost Unilever ctí zásadu nikdy nepřijímat nevyžádané návrhy na zlepšení produktů, nápady na nové produkty nebo marketingové nápady, jež přicházejí zvenčí. Jakékoliv nevyžádané návrhy či informace, které nám zašlete (včetně receptů), budou považovány za nechráněné zákonem a veřejné, a bez náhrady se stanou majetkem společnosti Unilever, pro kterou bude k výhradnímu použití zcela dle jejího vlastního uvážení. 

Obsah stránek 
Informace na této stránce byly zařazeny v dobré víře, ale slouží pouze pro všeobecné informační účely. Nelze se na ně spoléhat pro žádné konkrétní účely a společnost Unilever neposkytuje žádnou záruku ohledně jejich přesnosti a úplnosti. Žádná z informací obsažených na těchto webových stránkách není výzvou k investici do kterékoliv členské společnosti skupiny Unilever Group ani by neměla být použita jako základ k investičnímu rozhodnutí. Ani Unilever, ani žádná její dceřiná společnost nebo jejich vedoucí pracovníci, zaměstnanci či zástupci neponesou odpovědnost za žádné ztráty, škody nebo výdaje (včetně, kromě jiného, ušlého zisku a nepřímé, náhodné nebo následné ztráty) vzniklé v důsledku přístupu na tuto stránku nebo jejího používání. Vyhrazujeme si právo provádět na této stránce bez předchozího oznámení jakékoli změny nebo opravy, kdykoli to uznáme za vhodné. 

Odkazy na jiné stránky 
Na různých místech na těchto stránkách vám mohou být nabízeny automatické odkazy na jiné stránky na Internetu, jež jsou relevantní pro určitý aspekt těchto stránek. Tato skutečnost však automaticky neznamená, že je společnost Unilever jakkoliv spojena s těmito ostatními stránkami či jejich majiteli. Záměrem společnosti je umožnit vám najít tyto odkazované stránky, avšak ani Unilever, ani její dceřiné společnosti, ani jejich vedoucí pracovníci, zaměstnanci či zástupci nenesou jakoukoli odpovědnost za tyto jiné stránky nebo za informace, které jsou v nich obsaženy a které nebyly ověřeny nebo schváleny ze strany společnosti Unilever nebo jejích dceřiných společností. Pokud kdykoliv zjistíte, že jste se dostali na jinou stránku, na tyto stránky se můžete vrátit tak, že kliknete na šipku „zpět“ nebo zadáte jejich webovou adresu: www.dove.co.uk.