Skip to content

Legal disclaimer

LEGAL NOTICE - PLEASE READ THIS NOTICE CAREFULLY BEFORE USING THE SITE. IT REGULATES YOUR USE OF THE SITE AND ALL MATERIAL WITHIN IT.

General
This website (excluding linked sites) is controlled by:-
Unilever UK Limited
Registered in England & Wales No 334527
Registered office: Springfield Drive, Leatherhead, Surrey KT22 7GR, UK

And

Unilever Ireland
Registered in the Republic of Ireland No 8626
Registered office: 20 Riverwalk, National Digital Park, Citywest Business Campus, Dublin 24, Ireland
(Together hereinafter referred to as “Unilever”)

For Residents of the United Kingdom
The site can be accessed from various other countries around the World. Each of these places has laws that may differ from those of the United Kingdom. By accessing the site both you and we agree that the laws of England & Wales shall apply to all matters arising from or relating to the use and contents of this site, unless we specify that the law of another country applies to particular elements of the site. You alsoagree that unless we specify otherwise that the courts of England and Wales shall have the non-exclusive jurisdiction with respect to such matters.

For Residents of the Republic of Ireland
This site can be accessed from various other countries around the World. Each of these places has laws that may differ from those of the Republic of Ireland. By accessing the site both you and we agree that the laws of the Republic of Ireland shall apply to allmatters arising from or relating to the use and contents of this site, unless we specify that the law of another country applies to particular elements of the site. You also agree that unless we specify otherwise that the courts of the Republic of Ireland shall have non-exclusive jurisdiction with respect to such matters.

Application
This site is designed only for persons located in the United Kingdom and the Republic of Ireland and information regarding products, services, and promotions are applicable to those countries alone.
No representationor warranty is given that the materials contained in the site are appropriate to, available in or relevant for any other location.
Persons in other countries should refer to the Unilever PLC/N.V. website http://www.unilever.com

Copyright
Copyright © 2009 Unilever. All rights reserved. All copyright and other intellectual property rights in all text, images, sound, software and other materials on this site are owned by Unilever and its affiliated companies or are included with the permission of the relevant owner. References to affiliates or affiliated companies shall include all members of the Unilever Group.
You are permitted to browse this site and to reproduce extracts by way of printing, downloading to a hard disk, and by distribution to other people, but in all cases for informational purposes only and provided that the above copyright noticeappears in all such reproductions. No reproduction of any part of the site may be sold or distributed for commercial gain nor shall it be modified or incorporated in any other work or publication, whether in hard copy or electronic format,including posting to any other site. No other licence or right is granted.

Trade Marks
All trade marks displayed on this site are either owned or used under licence by Unilever and its affiliates. The unauthorised use of any trade mark on this site is strictly prohibited.

Availability of Products
Reference to any product or service on the site does not constitute an offer to sell or supply that product or service. Specific advice concerning the availability and suitability of any particular product or service should be sought before purchase.

Submissions
It is the policy of Unilever not to accept any unsolicited suggestions for product improvements, new product idea or marketing ideas from outside the company. Any unsolicited suggestions or information you send us, including recipes, will be treated as non-proprietary and non-confidential and become the property of Unilever without compensation, for exclusive use at our unlimited discretion.

Content
The information on this site has been included in good faith but is for general informational purposes only. It should not be relied on for any specific purpose and no representation or warranty is given as regards its accuracy or completeness. No information at this site shall constitute an invitation to invest in any memberof the Unilever Group nor should it be used as the basis for any investment decision. Neither Unilever nor any of its affiliates nor its or their officers, employees or agents shall be liable for any loss, damage or expense arising out of any access to or use of this site or any site linked to it including, without limitation, any loss of profit, indirect, incidental or consequential loss. We reserve the right to make any changes and corrections to this site as and when weconsider it appropriate and without notice.

Linked Sites
At various points throughout the site you may be offered automatic links to other Internet sites relevant to a particular aspect of this site. This does not indicate that Unilever is necessarily associated with any of these other sites or their owners. Whilst it is the intention of the company that you should find these other sites of interest, neither the company, its affiliates, nor its or their officers, employees or agents shall have any responsibility or liability of any nature whatsoever for these other sites or any information contained in them, none of which have been verified or endorsed by the company or its affiliates. If at any time you find that you have accessed another site you may return to this site by clicking on the"backwards" arrow, or by keying in the web address www.dove.co.uk

Zastrzeżenia prawne

Ogólne 

Niniejsza strona internetowa (poza stronami, na które przekierowują linki) jest kontrolowana przez: 
Unilever UK Limited 
Zarejestrowaną w Anglii i Walii pod numerem 334527 
Siedziba zarejestrowana pod adresem: Springfield Drive, Leatherhead, Surrey KT22 7GR, UK 

oraz

Unilever Ireland
Zarejestrowaną w Republice Irlandii pod numerem 8626 
Siedziba zarejestrowana pod adresem: 20 Riverwalk, National Digital Park, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irlandia 
(dalej łącznie zwane „Unilever”) 

Dla mieszkańców Zjednoczonego Królestwa 
Do niniejszej strony internetowej można uzyskać dostęp z różnych krajów na całym świecie. Prawo obowiązujące w każdym z tych miejsc, może różnić się od prawa przyjętego przez Zjednoczone Królestwo. Korzystając ze strony zgadzasz się, podobnie jak my, że w razie wszelkich sporów wynikłych w związku z wykorzystaniem niniejszej strony lub materiałów na niej zawartych, będzie obowiązywało prawo przyjęte w Anglii i Walii, chyba, że określimy, że prawo innego kraju ma zastosowanie dla konkretnych elementów strony. Zgadzasz się także, że, o ile nie określimy inaczej, sądy Anglii i Walii będą sprawowały nie wyłączną jurysdykcję w związku z takimi sprawami.

Dla mieszkańców Republiki Irlandii 
Do niniejszej strony internetowej można uzyskać dostęp z różnych krajów na całym świecie. Prawo obowiązujące w każdym z tych miejsc, może różnić się od prawa przyjętego przez Republikę Irlandii. Korzystając ze strony zgadzasz się, podobnie jak my, że w razie wszelkich sporów wynikłych w związku z wykorzystaniem niniejszej strony lub materiałów na niej zawartych, będzie obowiązywało prawo przyjęte w Republice Irlandii, chyba, że określimy, że prawo innego kraju ma zastosowanie dla konkretnych elementów strony. Zgadzasz się także, że, o ile nie określimy inaczej, sądy Republiki Irlandii będą sprawowały nie wyłączną jurysdykcję w związku z takimi sprawami. 

Zastosowanie 
Niniejsza strona internetowa została stworzona z myślą o osobach znajdujących się w Zjednoczonym Królestwie i w Republice Irlandii, a informacje dotyczące produktów, usług i promocji mają zastosowania wyłącznie do tych krajów. 
Nie składamy żadnych oświadczeń, ani zapewnień, że materiały zawarte na stronie będą odpowiednie, dostępne czy też stosowne dla jakiejkolwiek innej lokalizacji. 
Osoby z innych krajów powinny zapoznać się ze stroną internetową Unilever PLC/N.V.: http://www.unilever.com 

Prawo autorskie
Prawo autorskie © 2009 Unilever. Wszystkie prawa zastrzeżone. Wszystkie prawa autorskie i inne własności intelektualne związane z tekstami, obrazami, dźwiękami, oprogramowaniem i innymi materiałami znajdującymi się na stronie, stanowią własność spółki Unilever i  jej podmiotów stowarzyszonych, lub zostały zawarte w pozwoleniu odpowiedniego właściciela. Odniesienia do podmiotów stowarzyszonych lub spółek Unilever obejmują wszystkich członków Grupy Unilever. 

Dozwolone jest przeglądanie niniejszej strony internetowej, powielanie jej fragmentów za pomocą druku, pobieranie na twardy dysk i dystrybucja innym osobom, jednak tylko w celach edukacyjnych i pod warunkiem, że powyższa informacja o prawach autorskich zostanie zawarta na wszystkich kopiach. Kopie jakichkolwiek części strony internetowej nie mogą być sprzedawane, ani udostępniane w celach zarobkowych. Nie mogą być one również modyfikowane ani zawierane w jakichkolwiek innych pracach czy publikacjach, ani w formie papierowej, ani w elektronicznej, co obejmuje też zamieszczanie na innych stronach internetowych. Nie są przyznawane żadne inne licencje ani prawa. 

Znaki towarowe 
Wszystkie znaki towarowe znajdujące się na niniejszej stronie internetowej są w posiadaniu Unilever lub jej spółek, albo udostępnione im na podstawie licencji. Nieuprawnione wykorzystanie któregokolwiek ze znaków towarowych z tej strony internetowej jest surowo zabronione. 

Dostępność Produktów 
Odniesienie na stronie internetowej do któregokolwiek z produktów lub usług nie stanowi oferty sprzedaży takiego produktu lub świadczenia takiej usługi. Przed zakupem należy zasięgnąć porady dotyczącej dostępności i przydatności wszelkich produktów i usług. 

Składanie wniosków 
Polityką Unilever jest nieakceptowanie wszelkich niezamawianych sugestii ulepszeń produktów, nowych pomysłów dotyczących produktów lub pomysłów marketingowych spoza firmy. Wszelkie niezamawiane informacje, które zostaną nam przesłane, łącznie z przepisami, będą traktowane jako niezamawiane i niepoufne i staną się własnością Unilever bez prawa do odszkodowania, do wyłącznego użytku według własnego uznania. 

Treść 
Wszelkie informacje zostały zamieszczone na niniejszej stronie internetowej w dobrej wierze, ale mają służyć jedynie przekazywaniu ogólnych informacji. Nie należy polegać na tych informacjach przy realizacji jakichkolwiek celów ścisłych. Nie składamy też żadnych oświadczeń, ani zapewnień, co do dokładności i kompletności tych informacji. Żadne informacje ze strony internetowej nie stanowią zachęty do inwestowania w jakiegokolwiek członka Grupy Unilever i nie należy opierać się na nich przy podejmowaniu jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. Unilever, a także żadna ze spółek wchodzących w skład grupy Unilever, ani członkowie Zarządu, pracownicy czy przedstawiciele tych spółek nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody albo koszty powstałe w związku z dostępem do strony internetowej, wykorzystaniem informacji zawartych na tej stronie internetowej lub na innych stronach internetowych, do których dostęp jest możliwy poprzez tę stronę internetową, co obejmuje utratę zysków, straty pośrednie uboczne i następcze. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian i poprawek do tej strony internetowej, kiedy uznamy to za stosowne, bez powiadamiania o tym fakcie. 

Odesłania do innych stron internetowych 
W różnych miejscach na stronie internetowej mogą znajdować się linki do innych stron internetowych, dotyczących danego zagadnienia. Nie oznacza to jednak, że firma Unilever jest w powiązana z którąkolwiek z tych stron lub z ich właścicielami. Zamiarem naszej firmy jest jedynie przekazanie informacji, które uznaliśmy za interesujące. Unilever, a także żadna ze spółek wchodzących w skład grupy Unilever, ani członkowie Zarządu, pracownicy czy przedstawiciele tych spółek nie ponoszą odpowiedzialności żadnego rodzaju za wspomniane inne strony internetowe ani jakiekolwiek informacje, które są na nich zamieszczone, gdyż żadne z nich nie zostały zweryfikowane, ani sprawdzone przez firmę Unilever i jej spółki. Po znalezieniu się na innej stronie internetowej, można powrócić do tej strony klikając strzałkę „wstecz” lub wpisując w okno przeglądarki adres www.dove.co.uk