Skip to content

Zastrzeżenia prawne

Ogólne 

Niniejsza strona internetowa (poza stronami, na które przekierowują linki) jest kontrolowana przez: 
Unilever UK Limited 
Zarejestrowaną w Anglii i Walii pod numerem 334527 
Siedziba zarejestrowana pod adresem: Springfield Drive, Leatherhead, Surrey KT22 7GR, UK 

oraz

Unilever Ireland
Zarejestrowaną w Republice Irlandii pod numerem 8626 
Siedziba zarejestrowana pod adresem: 20 Riverwalk, National Digital Park, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irlandia 
(dalej łącznie zwane „Unilever”) 

Dla mieszkańców Zjednoczonego Królestwa 
Do niniejszej strony internetowej można uzyskać dostęp z różnych krajów na całym świecie. Prawo obowiązujące w każdym z tych miejsc, może różnić się od prawa przyjętego przez Zjednoczone Królestwo. Korzystając ze strony zgadzasz się, podobnie jak my, że w razie wszelkich sporów wynikłych w związku z wykorzystaniem niniejszej strony lub materiałów na niej zawartych, będzie obowiązywało prawo przyjęte w Anglii i Walii, chyba, że określimy, że prawo innego kraju ma zastosowanie dla konkretnych elementów strony. Zgadzasz się także, że, o ile nie określimy inaczej, sądy Anglii i Walii będą sprawowały nie wyłączną jurysdykcję w związku z takimi sprawami.

Dla mieszkańców Republiki Irlandii 
Do niniejszej strony internetowej można uzyskać dostęp z różnych krajów na całym świecie. Prawo obowiązujące w każdym z tych miejsc, może różnić się od prawa przyjętego przez Republikę Irlandii. Korzystając ze strony zgadzasz się, podobnie jak my, że w razie wszelkich sporów wynikłych w związku z wykorzystaniem niniejszej strony lub materiałów na niej zawartych, będzie obowiązywało prawo przyjęte w Republice Irlandii, chyba, że określimy, że prawo innego kraju ma zastosowanie dla konkretnych elementów strony. Zgadzasz się także, że, o ile nie określimy inaczej, sądy Republiki Irlandii będą sprawowały nie wyłączną jurysdykcję w związku z takimi sprawami. 

Zastosowanie 
Niniejsza strona internetowa została stworzona z myślą o osobach znajdujących się w Zjednoczonym Królestwie i w Republice Irlandii, a informacje dotyczące produktów, usług i promocji mają zastosowania wyłącznie do tych krajów. 
Nie składamy żadnych oświadczeń, ani zapewnień, że materiały zawarte na stronie będą odpowiednie, dostępne czy też stosowne dla jakiejkolwiek innej lokalizacji. 
Osoby z innych krajów powinny zapoznać się ze stroną internetową Unilever PLC/N.V.: http://www.unilever.com 

Prawo autorskie
Prawo autorskie © 2009 Unilever. Wszystkie prawa zastrzeżone. Wszystkie prawa autorskie i inne własności intelektualne związane z tekstami, obrazami, dźwiękami, oprogramowaniem i innymi materiałami znajdującymi się na stronie, stanowią własność spółki Unilever i  jej podmiotów stowarzyszonych, lub zostały zawarte w pozwoleniu odpowiedniego właściciela. Odniesienia do podmiotów stowarzyszonych lub spółek Unilever obejmują wszystkich członków Grupy Unilever. 

Dozwolone jest przeglądanie niniejszej strony internetowej, powielanie jej fragmentów za pomocą druku, pobieranie na twardy dysk i dystrybucja innym osobom, jednak tylko w celach edukacyjnych i pod warunkiem, że powyższa informacja o prawach autorskich zostanie zawarta na wszystkich kopiach. Kopie jakichkolwiek części strony internetowej nie mogą być sprzedawane, ani udostępniane w celach zarobkowych. Nie mogą być one również modyfikowane ani zawierane w jakichkolwiek innych pracach czy publikacjach, ani w formie papierowej, ani w elektronicznej, co obejmuje też zamieszczanie na innych stronach internetowych. Nie są przyznawane żadne inne licencje ani prawa. 

Znaki towarowe 
Wszystkie znaki towarowe znajdujące się na niniejszej stronie internetowej są w posiadaniu Unilever lub jej spółek, albo udostępnione im na podstawie licencji. Nieuprawnione wykorzystanie któregokolwiek ze znaków towarowych z tej strony internetowej jest surowo zabronione. 

Dostępność Produktów 
Odniesienie na stronie internetowej do któregokolwiek z produktów lub usług nie stanowi oferty sprzedaży takiego produktu lub świadczenia takiej usługi. Przed zakupem należy zasięgnąć porady dotyczącej dostępności i przydatności wszelkich produktów i usług. 

Składanie wniosków 
Polityką Unilever jest nieakceptowanie wszelkich niezamawianych sugestii ulepszeń produktów, nowych pomysłów dotyczących produktów lub pomysłów marketingowych spoza firmy. Wszelkie niezamawiane informacje, które zostaną nam przesłane, łącznie z przepisami, będą traktowane jako niezamawiane i niepoufne i staną się własnością Unilever bez prawa do odszkodowania, do wyłącznego użytku według własnego uznania. 

Treść 
Wszelkie informacje zostały zamieszczone na niniejszej stronie internetowej w dobrej wierze, ale mają służyć jedynie przekazywaniu ogólnych informacji. Nie należy polegać na tych informacjach przy realizacji jakichkolwiek celów ścisłych. Nie składamy też żadnych oświadczeń, ani zapewnień, co do dokładności i kompletności tych informacji. Żadne informacje ze strony internetowej nie stanowią zachęty do inwestowania w jakiegokolwiek członka Grupy Unilever i nie należy opierać się na nich przy podejmowaniu jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. Unilever, a także żadna ze spółek wchodzących w skład grupy Unilever, ani członkowie Zarządu, pracownicy czy przedstawiciele tych spółek nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody albo koszty powstałe w związku z dostępem do strony internetowej, wykorzystaniem informacji zawartych na tej stronie internetowej lub na innych stronach internetowych, do których dostęp jest możliwy poprzez tę stronę internetową, co obejmuje utratę zysków, straty pośrednie uboczne i następcze. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian i poprawek do tej strony internetowej, kiedy uznamy to za stosowne, bez powiadamiania o tym fakcie. 

Odesłania do innych stron internetowych 
W różnych miejscach na stronie internetowej mogą znajdować się linki do innych stron internetowych, dotyczących danego zagadnienia. Nie oznacza to jednak, że firma Unilever jest w powiązana z którąkolwiek z tych stron lub z ich właścicielami. Zamiarem naszej firmy jest jedynie przekazanie informacji, które uznaliśmy za interesujące. Unilever, a także żadna ze spółek wchodzących w skład grupy Unilever, ani członkowie Zarządu, pracownicy czy przedstawiciele tych spółek nie ponoszą odpowiedzialności żadnego rodzaju za wspomniane inne strony internetowe ani jakiekolwiek informacje, które są na nich zamieszczone, gdyż żadne z nich nie zostały zweryfikowane, ani sprawdzone przez firmę Unilever i jej spółki. Po znalezieniu się na innej stronie internetowej, można powrócić do tej strony klikając strzałkę „wstecz” lub wpisując w okno przeglądarki adres www.dove.co.uk