Skip to content

Отказ от отговорност


ПРАВНА ЗАБЕЛЕЖКА - ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТОВА ЗАБЕЛЕЖКА ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ САЙТА. НОВОТО РЕГУЛИРА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА И ВСИЧКИ МАТЕРИАЛИ В НЕГО.

 

Общ

Този уебсайт (с изключение на свързаните сайтове) се контролира от: Unilever South Central Europe SA (USCE), Bulevardul Republicii nr.291, Ploiești, jud.Prahova.

Unilever South Central Europe SA е компания, основана през Румъния и е част от Unilever Group *, която включва Unilever PLC / Unilever NV и филиали / техни клонове.

(* A Group компания Unilever е всяка компания Unilever PLC и Unilever NV, поотделно или заедно, притежават или които пряко или косвено контролира правата на глас, свързани с най-малко 50% от акциите, или контролира назначаването на мнозинството на борда на ".)

Този сайт е създаден с единствено с публична цел и е адресиран до лица, намиращи се в Република България. Препратка към продукт или услуга, посочени на този сайт, не представлява покана или предложение за продажба или доставка на този продукт или услуга и не означава, че продукт или услуга се разпространява в други страни извън България или че името, описанието на продукта или услугата, както и спецификациите в други страни ще бъдат същите като тези, посочени на тази страница. Информация относно наличността на даден продукт или услуга в друга страна, различна от България, трябва да бъде предоставена от местен представител на Юниливър (клон, дъжерно дружество в страната) или от местен дистрибутор/дистрибутори. 

Също така има вероятност някои продукти, марки или услуги на други дружества от Групата на Юниливър, които могат да бъдат открити на настоящия сайт, собственост на Юниливър България ЕООД, да не са или да не бъдат разпростанявани в България.

Акции и собственост: 

Никаква информация на този сайт не трябва да се счита за покана или препоръка за инвестиране в дружествата от Групата на Юниливър: Unilever PLC/Unilever NV или което и да е дъщерно дружество и/или техен клон. Цените на акциите на Юниливър и приходите, получени от покупката на такива акции могат да се повишат или да спаднат и инвеститорите никога да не могат да възстановят първоначалните инвестиции. Предишни показатели не са задължително индикатор за бъдещо представяне. 

Съдържание на сайта: 

Информацията, налична в този сайт, е публикувана добросъвестно, но трябва да се ползва единствено като публична обща информация. Юниливър България ЕООД не гарантира, че информацията е пълна или точна, в някои ситуации информацията не следва да се счита за релевантна. 

Нито Юниливър България ЕООД, нито друга компания, член на Групата Юниливър, нито неговите или техните служители, или членове на техни семейства могат да бъдат отговорни за щети, вреди, загуби или разходи (включително и без ограничение пропуснати ползи, косвени, случайни или произтичащи), свързани с достъпа или използването на този сайт. 

Юниливър България ЕООД си запазва правото да прави промени и подобрения на тази страница, когато счита че се необходими, по начин, по който намира за основателен и без предварително уведомление.