زیبایی، داستانی برای همه سنین است

سلام زیبا

خود زیبایت باش