Skip to content

תנאי שימוש Dove

תנאי שימוש

ברוכים הבאים לאתר יוניליוור ישראל (להלן: ""האתר"").

האתר מנוהל ומופעל על ידי יוניליוור ישראל טיפוח אישי וביתי (להלן: ""החברה"" או ""יוניליוור""). הגישה לאתר והשימוש בו ובכלל זה בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים הפועלים בו כפופים לתנאי השימוש המפורטים להלן (להלן: ""תנאי השימוש""), המסדירים את היחסים בין החברה לבין כל גולש ו/או משתמש באתר עבור כל מטרה שהיא, ו/או במידע המצוי באתר ו/או מקבלת מידע ו/או שירות המפורסם באתר במישרין או בעקיפין, (להלן: ""המשתמש"" או ""אתה""). שימוש באתר מעיד על הסכמתך לתנאים אלה, ולכן הינך מתבקש לקרוא את תנאי השימוש באתר להלן בקפידה.  אם אינך מסכים לתנאים אלו הנך מתבקש להפסיק להשתמש באתר באופן מיידי.

יוניליוור ישראל

תנאי השימוש באתר יוניליוור ישראל טיפוח אישי וביתי בע""מ וכל חברת אם ו/או בת ו/או קשורה אחרת (להלן ביחד: ""החברה"" או ""יוניליוור"").

ברוכים הבאים לאתר יוניליוור  ישראל (להלן: ""האתר""). האתר מנוהל ומופעל על ידי יוניליוור ישראל טיפוח אישי וביתי. הגישה לאתר והשימוש בו ובכלל זה בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים הפועלים בו כפופים לתנאי השימוש המפורטים להלן (להלן: ""תנאי השימוש""), המסדירים את היחסים בין החברה לבין כל גולש ו/או משתמש באתר עבור כל מטרה שהיא, ו/או במידע המצוי באתר ו/או מקבלת מידע ו/או שירות המפורסם באתר במישרין או בעקיפין, (להלן: ""המשתמש"" או ""אתה"").

שימוש באתר מעיד על הסכמתך לתנאים אלה, ולכן הינך מתבקש לקרוא את תנאי השימוש באתר להלן בקפידה.אם אינך מסכים לתנאים אלו הנך מתבקש להפסיק להשתמש באתר באופן מיידי.

תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים ללשון נקבה, הכל לפי ההקשר ולהיפך. 

כותרות הסעיפים בתנאי השימוש נועדו לנוחיות המשתמשים בלבד ולא ישמשו לפרשנות התנאים או לכל מטרה אחרת.

המונח ""תוכן"" או ""תכנים"" כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי או כל שילוב שלהם, וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם לרבות (אך לא רק): כל תמונה, צילום, איור, הנפשה, תרשים, דמות, הדמיה, שידור, סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק, וכן כל תו, סימן, סמל וצלמית (icon).

 

1. השימוש באתר

הנך רשאי להשתמש באתר בהתאם לכללים המפורטים להלן. אין להשתמש בתכנים באתר באופן אחר, אלא אם קיבלת את ההסכמה המפורשת, מראש ובכתב של החברה לכך ובכפוף לתנאי ההסכמה (אם תינתן):

1.1הנך רשאי להשתמש באתר למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים ובפרסומים מכל סוג שהוא, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית או לכל מטרה אחרת, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי.

1.2אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לשם חיפוש, סריקה, העתקה, או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש בכל אמצעי לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר. 

1.3אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame), בין גלויה ובין סמויה.

1.4אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא, ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, ובין אם אותם אביזרים משנים את עיצוב האתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.

1.5אין לקשר לאתר, מכל אתר אינטרנט שהוא המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.

1.6בנוסף לכל האמור, לעיל ולהלן, הינך מתחייב כי בעשותך שימוש באתר לא תעשה את הדברים הבאים: 

(א)שליחה, שידור או הטענה של כל חומר שקרי, מטעה או חומר אשר נועד להערים על משתמש או גוף כלשהו.

(ב)שליחה, שידור או הטענה של כל חומר המכיל סוג של וירוס מחשב, או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש (בכלל זה כל שימוש אחר מלבד שימוש הוגן וסביר בשירות) בכל אחד מן המחשבים, השרתים, החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש החברה לצורך אספקת השירותים המוצעים באתר זה.

(ג)הפצת ""דואר זבל"" (spam), או הפצה של כל דואר אחר את שרתי האתר.

(ד)שינוי, עיבוד, העתקה, שאיבת מידע, התאמה, תרגום, מכירה, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר, לרבות בסיס המידע, וכן פעולות כנ""ל לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויים בשימוש עבור האתר ושירותיו.

(ה)פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת שאינה שלך אשר נשוא זכות כזו מצוי באתר זה.

(ו)להעלות לאתר חומר בלתי חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי חוקי מדינת ישראל או לפי חוקי כל מדינה זרה.

(ז)לכלול כל חומר המהווה לשון הרע על אדם; לכלול כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין; להסית לגזענות, לפגיעה באדם אחר או לעבירה על החוק.

(ח)שימוש שנועד להתחקות אחר אדם אחר או להטריד אדם אחר בכל דרך שהיא.

(ט)לאסוף או לאגור מידע אישי על משתמשים אחרים לשם מטרות בלתי חוקיות.

(י)למכור, להפיץ או לעשות כל שימוש כלכלי במידע באתר או כל שימוש אחר באופן העלול לפגוע באדם אשר המידע רלוונטי לו או בכל אופן אחר.

(יא)להפריע בכל דרך אחרת, או לקטוע את האתר (לרבות על ידי הפרעה לפעולות השרת ורשת המחשבים המחוברים לאתר) או להפר באופן כזה או אחר את תנאי השימוש באתר.

הוראות סעיף זה אינן גורעות מכל הוראה אחרת בתנאי שימוש אלה.

1.7החברה לא תשא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים מהאתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, שנעשו על ידך ומתחייב לשפות את החברה בגין כל נזק שייגרם מכך.

 

2. תכנים המפורסמים על ידי המשתמש

2.1באתר מתפרסמים תכנים שמקורם במשתמשי האתר. תכנים כאלה מתפרסמים באזורים המיועדים לכך, כדוגמת צ'אטים, קבוצות דיון (פורומים), תגובות לכתבות, העלאת תמונות, רעיונות ושירותים אחרים המאפשרים לך להזין לאתר תכנים משלך, בין בנפרד (באזור המיועד לתכני המשתמשים) ובין ביחד (עם תכנים של החברה). מסירת תכנים לפרסום באתר אינה מקנה לך זכות לדרוש שהתכנים יפורסמו או יוסיפו להתפרסם.

2.2החברה מעודדת קיומו של דיון פורה באתר, תוך השתתפות פעילה של משתמשי האתר. יחד עם זאת, על מנת לאפשר קיומו של שיח תרבותי וענייני ועל מנת למנוע ניצול לרעה של האפשרות לביטוי באתר, רשאית החברה לבדוק את התכנים האמורים לפני פרסומם. בדיקות כאלה תעשינה אך ורק כדי למנוע פרסום ביטויים ודברים אשר סותרים את הוראות הדין וכן תכנים שהם בלתי חוקיים על פניהם וזאת ללא צורך בהפעלת שיקול דעת משפטי.

2.3החברה אינה נושאת בכל אחריות לתכנים האלה והאחריות הבלעדית להם ולכל תוצאה הנובעת מהם חלה על המשתמש שמסרם לפרסום. תכנים אלה אינם מבטאים את דעת החברה או את עמדתה ואין בפרסומם כל ערובה לתקפותם, אמיתותם, אמינותם, דיוקם או חוקיותם.

2.4בעת שיגור או מסירת תכנים לפרסום באתר, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מן הפרסום. עליך להפקיד כי תכנים אלה יהיו חוקיים. למען הדוגמה בלבד, נאסר עליך לפרסם באתר את התכנים להלן:

(א)כל תוכן שידוע לך כי הוא שקרי, מטעה או מסולף; 

(ב)כל תוכן הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן – לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר; 

(ג)כל תוכן פורנוגראפי או בעל אופי מיני או בוטה; 

(ד)כל תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם;

(ה)כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב (""וירוס""). לרבות תוכנות עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (worms), ואנדלים (vandals), יישומים מזיקים (malicious applications) וכדומה;

(ו)כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם או הפוגע בפרטיותו, או בשמו הטוב;

(ז)כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם;

(ח)כל תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח;

(ט)כל תוכן שיש בו, או שהוא מעודד לגזענות או אפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאום, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית או מעמד חברתי או כלכלי;

(י)כל תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להיות בסיס לתביעה או לאחריות אזרחית; 

(יא)כל תוכן העלול להטעות צרכן; 

(יב)כל תוכן בעל אופי פרסומי או מסחרי; 

(יג)כל תוכן המנוגד לתנאי השימוש באתר או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי רשת האינטרנט בכלל ובמשתמשי האתר בפרט; 

2.5החברה רשאית לסרב לפרסם, או למחוק לאלתר כל תוכן שמסרת לפרסום בכל עת שיימצא כי הפרת תנאי שימוש אלה או שעשית מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע בשירותים הניתנים באתר, במשתמשיו, בחברה או מי מטעמו. כמו כן, החברה תהיה רשאית במקרה כאמור למנוע ממך פרסום תכנים נוספים באתר. הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכויות החברה לפי כל דין.

2.6החליטה החברה לפרסם תוכן שמסרת, היא רשאית לערוך את כל התוכן הזה, כולו או חלקו, לפי שיקול דעתה המוחלט, ובכלל זה, לקצרו או להאריכו. 

2.7התכנים שתמסור לפרסום באתר יהיו חשופים לכל משתמשי רשת האינטרנט. אי לכך המלצת החברה היא כי תתייחס בזהירות ובביקורתיות בעת מסירת הפרטים על ידך כמו גם לתכנים המתפרסמים על ידי אחרים ובכלל זה לתכנים המתפרסמים על ידי משתמשים אחרים באתר ואשר אינם מתפרסמים מטעם החברה, ולפיכך, אין החברה אחראית למהימנותם, אמיתותם, אמינותם, דיוקם או שלמותם ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מכל סוג של שימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

 

3. שירותים הניתנים על ידי האתר וטעונים רישום 

3.1האתר רשאי להציע שירותים הטעונים הרשמה. תוכל ליהנות מכל שירות כזה לאחר השלמת תהליך ההרשמה במסירת הפרטים המתבקשים במהלכו כגון: שם, כתובת ודוא""ל אלקטרוני. מסירת פרטים שגויים תמנע ממך את האפשרות להשתמש בשירות ותסכל את האפשרות ליצירת קשר איתך. 

3.2משתמשים שיקלידו את פרטיהם כאמור, נותנים בזאת את הסכמתם להיכלל במאגר מידע שינוהל/מנוהל על ידי החברה בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ""א – 1981, וכן כי החברה תשלח אליהם חומר מקצועי לרבות, עדכונים, פרסומים, הודעות והצעות שונות. חומר זה ישוגר לתיבת הדואר האלקטרוני אותה סיפקו המשתמשים בעת הקלדת פרטיהם. באם אין ברצונך להמשיך ולקבל חומר כאמור, תוכל, בכל עת, לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלת החומר באמצעות פניה לחברה. 

3.3החברה תהיה רשאית למסור את הפרטים האישיים כאמור לגורמים הקשורים בתפעול האתר וכן לכל רשות אכיפה ו/או על פי כל צו שיפוטי. 

3.4כמו כן, החברה תהיה רשאית לעשות שימוש בפרטים אלו, בין בעצמה ובין על ידי מי מטעמה, לצרכים מסחריים, פרסומיים, סטטיסטיים ושיווקיים שונים, ואולם שימוש כזה יתבסס על המידע כמקשה אחת וללא התייחסות פרטנית הקשורה למשתמש מסוים. 

3.5במקרה של שינוי בפרטים עליך לעדכנם באמצעות עדכון פרטי משתמש רשומים באתר. 

3.6החברה רשאית שלא לאפשר לך להשתמש בשירות הטעון רישום לפי שיקול דעתה המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית החברה לבטל רישומך לשירות, או לחסום את גישתך אליו, בכל אחד מן המקרים הבאים: 

(א)אם בעת ההרשמה לשירות מסרת במתכוון פרטים שגויים; 

(ב)אם ביצעת מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע בחברה ו/או באתר או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות מנויים אחרים, כותבים או ספקים של החברה ו/או האתר; 

(ג)אם השתמשת בשירות או בשירותים נוספים הניתנים על ידי האתר לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה; 

(ד)אם הפרת את תנאי השימוש באתר או את התנאים של כל שירות אחר במסגרת האתר; 

(ה)אם תעשה כל פעולה שתמנע מאחרים להצטרף לשירות או להמשיך וליהנות מהשירות בכל דרך שהיא;

 

4. קישורים באתר לאתרים ברשת האינטרנט 

4.1באתר תמצא קישורים (""לינקים"") לעמודים שונים ולאתרים שונים ברשת האינטרנט. הקישורים מאפשרים לך למצוא תכנים שונים המתפרסמים ברשת האינטרנט. מרבית התכנים אינם מתפרסמים על ידי החברה או מטעמה והחברה אינה שולטת ו/או מפקחת עליהם. העובדה שהחברה מקשרת לתכנים אלה אינה מעידה על הסכמת החברה לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם ו/או לנוהג בעלי התכנים האמורים בתחום הפרטיות או בכל היבט אחר הקשור בתפעולם. יתכן שתמצא כי אתה מתנגד לתכנים אלה או סבור כי תכנים אלה מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. החברה אינה אחראית לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים מהאתר ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בתכנים כאמור ו/או מהסתמכות עליהם. 

4.2החברה אינה מתחייבת כי הקישורים (""לינקים"") שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. 

4.3החברה רשאי להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים, וכן רשאית החברה להוסיף קישורים בכל עת, הכל לפי שיקול דעתה המוחלט.

 

5. תכנים מסחריים ותכנים פרסומיים 

5.1באתר מתפרסם מידע משני מקורות: הסברים ופרסומים מטעם החברה ביחס למוצרים אותם היא משווקת וכן מידע שמסרו לפרסום בעלי מקצוע לבקשת החברה. 

5.2מידע שהחברה כותבת ועורכת: 

5.2.1האתרכולל תכנים מסחריים כגון פרסומות ומודעות הקשורים למוצרים אותם משווקת החברה (""המוצרים""). התכנים יכול שיהיו בטקסט, בתמונות, בקול או בכל דרך אחרת, או שילוב של הנ""ל.

5.2.2התכנים - לרבות צילומי המוצרים – נמסרו לחברה על ידי היבואנים והספקים והוא מתפרסם באחריותם (""המפרסמים""). הצילומים נועדו להמחשה בלבד. 

5.2.3החברה משקיעה מאמץ רב כדי לדייק בתכנים. עם זאת, ייתכן שיפלו בהם בתום לב טעויות, שיבושים או אי-דיוקים. התכנים מדויקים רק במידה שהמקורות שעליהם הסתמכו הכותבים מדויקים. אפשר גם שהתכנים יהיו עדכניים למועד איסופם, אך ישתנו לאחר מכן. הקפד אפוא לבדוק את תאריך הפרסום המקורי, המצוין לצד התכנים בבירור. אל תסתמך על התכנים בעניין מהותי כלשהו אלא אם בדקת אותו תחילה באופן עצמאי. 

5.3תכנים שמוסרים בעלי מקצוע: 

5.3.1כדי לספק למשתמש מידע מקיף ככל האפשר, החברה פונה מעת לעת למומחים כגון דיאטנים ומאמנים בכדי שיכתבו מאמרים, כתבות, ידיעות ומידע מקצועי שיתפרסמו באתר מעת לעת (להלן: ""כתבות מקצועיות""). 

5.3.2כתבות מקצועיות אלה מתפרסמות כשהן מעוצבות כחלק בלתי נפרד מאתר. כדי לזהות את מקורם נציין לצידם כי אינם מתפרסמים מטעם החברה. אם אופי התכנים האלה הוא פרסומי, נציין גם זאת במפורש. 

5.3.3בעוד שאנו עושים מאמץ לבחור בעלי-מקצוע וחברות מוכרות כספקי-תוכן, הכתבות המקצועיות מיועדים כשירות לציבור, להתרשמות ולרקע כלליים וראשוניים בלבד. הם אינם מהווים עצה או חוות דעת מטעם החברה . 

5.3.4החברה לא תשא בכל אחריות לתכני הכתבות המקצועיות ובכלל זה דיוקן, שלמותן ועדכניותן, ואין לראות באמור בהן משום חוות דעת או המלצה של החברה. למען הסר ספק, מובהר, כי לא תהיה למשתמש ו/או מי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או כל זכות אחרת נגד החברה ו/או מי מטעמה בשל תוכן הכתבות המקצועיות. 

5.4האחריות היחידה לתכנים המסחריים ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים. פרסום תכנים מסחריים באתר אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את המוצרים, השירותים וכיוצ""ב המפורסמים באתר.

5.5כל עסקה שתעשה בעקבות תכנים מסחריים המתפרסמים באתר תהיה בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר או מי מטעמו, ובכל מקרה החברה או מי מטעמה אינה צד לכל עסקה כזו, והיא לא תשא באחריות לשירותים, מוצרים וטובין שהוצעו או הוצגו בתכנים המסחריים באתר או אשר ירכשו באמצעותו. 

5.6החברה תפרסם תכנים מסחריים ותתקשר עם מפרסמים על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 

6. זכויות יוצרים וקניין רוחני

6.1© 2011 כל זכויות היוצרים שמורות לקבוצת יוניליוור. Copyright © 2011 Unilever Group

כל זכויות היוצרים וזכויות אחרות לקניין רוחני בכל הטקסטים, התמונות, השמע, התוכנות וכל החומרים האחרים המופיעים באתר זה הינם קניינה של קבוצת יוניליוור והחברות המסונפות לה, או שהם כלולים באתר ברשות הבעלים הרלוונטיים ובהסכמתם. כל התייחסות לגורמים מסונפים או לחברות מסונפות כוללת את קבוצת יוניליוור.

ניתנת לכם בזאת הרשות לעיין באתר זה ולשכפל חלקים ממנו באמצעות הדפסה, הורדת קבצים לדיסק הקשיח, או שיתף אנשים אחרים, אך בכל מקרה, אך ורק שלא למטרות מסחריות, אלא לשם השגת מידע ולמטרות אישיות בלבד, ובתנאי שההודעה בעניין זכויות היוצרים המופיעה לעיל תופיע בכל שכפול שכזה. אין למכור שכפול שכזה או כל חלק מהאתר ואין להפיצם למטרות מסחריות, וכן אין לשנותם או לשלבם בשום עבודה אחרת, פרסום אחר או אתר אחר, בין אם באמצעות תדפיס ובין אם באמצעות פורמט אלקטרוני, כולל פרסום באתר אחר. לא מוענקים בזאת כל רישיון אחר או זכות אחרת.

סימנים מסחריים

6.2 כל הסימנים המסחריים המופיעים באתר זה הינם רכושה של קבוצת יוניליוור והגורמים המסונפים לה או שנעשה בהם שימוש ברשות. חל איסור חמור על שימוש בכל סימן מסחרי המופיע באתר זה ללא אישור.

 

7. זמינות המוצרים 

7.1החברה עצמה אינה מספקת מוצרים או שירותים כלשהם ללקוחות. אזכור של מוצר או שירות כלשהם באתר אינו מהווה הצעה למכור או לספק את המוצר או השירות האמור ואין פירושו שהמוצר או השירות זמינים בכל המדינות, או ששם, תיאור או מפרט המוצר או השירות יהיו זהים לאלה הכלולים באתר זה. יש לבקש ייעוץ מפורש ביחס לזמינות ולהתאמה של כל מוצר או שירות מסוימים שהם מהחברה המקומית הנלווית או מהמפיץ של החברה.

 

8. אחריות החברה

8.1 התכנים בחברה ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכיך, או תגובות שיעורר פרסום התכנים באתר (במידה ויתעורר).

8.2 השימוש באתר הוא על אחריותך הבלעדית והמלאה ולא תישמע כל טענה מכל סוג שהיא כנגד החברה ו/או מי מטעמה.

8.3 החברה אינה מתחייבת, כי לתכנים אשר יפורסמו באתר תהיה היענות. החברה אינה יכולה לדעת אילו תגובות (אם בכלל) יתקבלו בעקבות הפרסום ומי יגיב לתכנים שפורסמו בחברה, ולכן אין החברה נושאת כלפיך ו/או כלפי כל אדם אחר באחריות כלשהי לתגובות הללו או לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. החברה גם לא תהיה אחראית לכל שימוש שיעשה על ידי צד שלישי בתכנים שיפורסמו על ידך.

8.4 כל החלטה שתקבל ביחס לתכנים שהתפרסמו על ידך באתר זה הינה באחריותך המלאה בלבד. החברה אינה מתחייבת כי תכנים ושירותים של צדדים שלישיים, לרבות של ספקי תוכן ושירותים ושל משתמשים, המתפרסמים באתר, יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים או יהלמו את ציפיותיך ודרישותיך. החברה לא תשא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהתכנים האמורים, או משימוש בהם, או מהסתמכות עליהם.

8.5 החברה אינה מתחייבת ששירותי האתר לרבות המידע שבו לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי החברה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה ובכל מערכת תקשורת אחרת של החברה ו/או של מי מטעמה.

8.6 לא תהיה למשתמש ו/או מי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או כל זכות אחרת נגד החברה או מי מטעמה אשר נובעים מנסיבות ו/או טעמים שאינם תלויים בחברה, אינם בשליטתה ואשר אינם ניתנים לצפייה מראש כגון ורק לשם הדוגמאות: נפילת האתר של החברה ו/או סיבה הקשורה בליקויים ו/או תקלות ו/או בעיות הנובעות כתוצאה מהמחשב של המשתמש.

8.7 מעבר לאמור בסעיף 8.6, החברה תספק שרותי תמיכה באמצעות מוקד תמיכה טלפוני לכל בעיה שתתעורר בגלישה באתר. ניתן לפנות אל המוקד הטלפוני דרך מספר טלפון: 1-800-780-780.

8.8 כל המידע הכלול באתר אינו מהווה הזמנה להשקיע בחברה או באחת החברות הנלוות לה. מחיר המניות וההכנסות המופקות מהמניות עשויים לרדת וכן לעלות והמשקיעים עשויים שלא לקבל החזר מלא על ההשקעה שהשקיעו. ביצועי העבר אינם מצביעים בהכרח על הביצועים בעתיד.

 

9. שינויים באתר והפסקת שירות

9.1 החברה יכולה לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים בו, ותהיה רשאית לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים לפי החלטתה, ותהיה רשאית לשנות כל דבר ו/או היבט אחר הכרוך באתר – כל האמור לעיל בלא צורך להודיע על כך מראש.

9.2 שינויים כאמור, יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של רשת האינטרנט ובשינויים טכנולוגיים שונים ואחרים המתרחשים בה. מעצם טיבם, שינויים כאמור עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או באי-נוחות וכיוצ""ב. לא תהיה לך כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמו בגין שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו עקב או אגב ביצועם.

9.3 מבלי לגרוע מן האמור לעיל, רשאית החברה להפסיק בכל עת את מתן השירותים באתר, כולם או חלקם. החברה תפרסם באתר הודעה על הפסקת השירותים כאמור תוך זמן סביר מראש. עם הפסקת השירותים תחזיק החברה את החומר הכלול באתר למשך זמן סביר נוסף ולאחר מכן תהיה רשאית למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך.

 

10. שיפוי 

10.1 הינך מתחייב לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה, בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם -- ובכלל זה שכ""ט עו""ד, אגרות והוצאות משפט -- עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

10.2 בנוסף, תשפה את החברה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה, בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שמסרת לפרסום בחברה וכתוצאה מקישורים שביצעת לחברה.

 

11. סמכות שיפוט 

11.1על תנאי שימוש אלו, על כל הנובע מהם או הכרוך בהם לרבות פרשנותם, יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

11.2מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה, לתנאי השימוש הקבועים בו ולכל עניין הקשור בשימוש באתר, בין במישרין ובין בעקיפין, הינו בבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב-יפו.

 

12. כללי

12.1במידה ויקבע שחלק כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף, או שאינו ניתן לאכיפה, אזי התנאים שתוקפם נשלל או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בתנאים תקפים הניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת התנאים המקוריים, ואילו יתר תנאי השימוש יישארו בתוקפם ככתבם וכלשונם.

12.2החברה מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם של משתמשי האתר ואחרים לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, נא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בהקדם האפשרי. פניות כאמור ניתן להעביר לכתובת הבאה Sherut-unilever.co.il.

גלישה מהנה,

יוניליוור ישראל טיפוח אישי וביתי בע""מ