Skip to content

Điều khoản sử dụng

Để sử dụng website này, vui lòng đọc kỹ những Điều khoản sử dụng này một cách cẩn thận. Bạn chỉ có thể sử dụng website này một khi đã đồng ý và chấp thuận tất cả các điều khoản.

Điều khoản chung
Website này (không bao gồm những trang đính kèm) được kiểm soát bởi
Unilever UK Limited
Được đăng ký tại Anh & Wales Số 334527
Văn phòng đại diện: Springfield Drive, Leatherhead, Surrey KT22 7GR, UK


Unilever Ireland
Được đăng ký tại Cộng Hòa Ireland Số 8626
Văn phòng đại diện: 20 Reiverwalk, National Digital Park, Citywest Business Campus, Dublin 24, Ireland
(Từ đây sẽ gọi chung là Unilever)