Skip to content
Dove Our research

تحقیقات ما

با کمک تحقیقات درباره اعتماد به نفس، تصور ذهنی از بدن، و اعتماد به نفس ظاهری، ما سختی‏ هایی را که زنان و دختران در پذیرفتن زیبایی واقعی خود دارند، آشکار کردیم.

تحقیقات ما در سراسر دنیا به یک مسئله جهانی اشاره می‏ کند: با افزایش سن دختران و زنان، فشار ناشی از مسائل زیبایی افزایش یافته در حالیکه اعتماد به نفس ظاهری آنها کاهش می‏ یابد – در نتیجه دختران موفق یه دیدن زیبایی‏ های واقعی خود نمی‏ شوند. در اینجا می ‏توانید برخی از یافته‏ های ما از تحقیق اخیری که داشتیم (حقیقت واقعی درباره زیبایی: بازبینی شده ) را بخوانید. 

• تنها 4 درصد از زنان در تمام دنیا خود را زیبا می‏ دانند ( 2 درصد در سال 2004)

• تنها 11 درصد از دختران در دنیا به راحتی خود را زیبا توصیف می‏ کنند

• 72 درصد از دختران فشار شدید برای زیبا بودن احساس می‏ کنند

• 80 درصد از زنان موافق هستند که هر زنی دارای یک ویژگی زیبا است، ولی آنها زیبایی خود را نمی‏ بینند

• بیش از نیمی از زنان دنیا (54 درصد) تائید می‏ کنند که وقتی نوبت به ظاهر آنها می‏ رسد، خودشان بدترین منتقد زیبایی خود هستند

تحقیق داو: حقیقت واقعی درباره زیبایی: بازبینی شده


برنامه‏ های تحقیقی و پروژه اعتماد به نفس داو واقعا تاثیرگذار هستند – ولی همچنان راه درازی در پیش است. آیا می ‏خواهید کمک کنید؟ ابزارها و منابع ما درباره اعتماد به نفس را مطالعه کنید و به ما برای مبارزه با کمبود اعتماد به نفس بپیوندید